Power Point Presentations

ENGLISH

HINDI

14. Dr. Gajendra Bhamania, Ahmedabad, Gujarat

15. Dr. Choba Devi - Imphal, Manipur

16. Shri. Channakeshava Sharma, Bangalore, Karnataka

17. Shri K.K. Subramani, Karnataka

18. Shri. Ramchandra Appare, Hyderabad, Telangana

19. Shri. Vinodsingh Tarasingh Killedar, Amaravathi, Maharashtra

19. Shri. Vinodsingh Tarasingh Killedar, Amaravathi, Maharashtra

20. Shri. Raj Kishore Sinha - Nalanda, Bihar

20. Shri. Raj Kishore Sinha - Nalanda, Bihar

All Rights Reserved - MANAGE, Rajendranagar, Hyderabad

Best viewed in 1028 x 768 resolution)